Dohodnina od nagrad

V nagradnih igrah, kjer vrednost nagrade presega 42 € oz. je skupna vrednost nagrad v davčnem letu presegla 84 €, mora nagrajenec odvesti akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. [..] več>

Začasno in občasno delo upokojencev

V skladu z novelo Zakona o urejanju trga dela – ZUTD-A (Uradni list RS, št. 21/13) so od 1. julija 2013 dalje vsi upokojenci (razen tistih, ki prejemajo delno starostno ali predčasno pokojnino, delno pa so še delovno aktivni) upravičeni do opravljanja začasnega in občasnega dela. [..] več>

Normirani kulturni delavci

Za tiste, ki uveljavljate ugotavljanje davčne osnove na način normiranih stroškov, s 1. januarjem 2013 velja sistem 70 % normiranih stroškov, ostanek dohodka iz dejavnosti (30 %) pa se obdavči z 20 % stopnjo davka.

[..] več>

Izstop iz sistema DDV

To navodilo opisuje postopek predložitve obrazca za prenehanje identifikacije za DDV na podlagi spremembe Zakona o davku na dodano vrednost, ki predvideva spremembo praga za oprostitev obračunavanja DDV iz 25.000 evrov na 50.000 evrov. [..] več>

Promet do 50.000 €

Obvestilo o objavi Izvedbenega sklepa Sveta 2013/54/EU z dne 22. januarja 2013 o dovoljenju Republiki Sloveniji, da uvede poseben ukrep, ki odstopa od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost [..] več>

Igra za denar

V teoriji se podjetništvo opisuje tudi kot prefinjena in natančno normirana igra za denar, z izpadanjem manj uspešnih. Uspešnost posameznega podjetnja ni odvisna zgolj od notranjih, ampak tudi od zunanjih dejavnikov. [..] več>

Preprečevanje dela na črno FURS

Finančna uprava RS bo od 18. 8. 2014 nadzirala zaposlovanje in delo na črno v skladu z sprejeto zakonodajo. Z aktivnostmi informiranja želijo ljudi osvestiti o posledicah dela in zaposlovanja na črno, z aktivnostmi nadzora želijo omejiti pojavnost zaposlovanja in dela na črno. Veliko pozornost bodo zato namenili vsem prejetim prijavam in s prisotnostjo na terenu dosegali oba zastavljena cilja. [..] več>

Glede potnih nalogov v 2014

Poročajo se tisti potni nalogi, ki so dejansko izplačani.

Za dohodke, izplačane od 1. 1. 2014 dalje, je predpisano poročanje podatkov o izplačanih povračilih stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, če so izplačani v višini, ki se (skladno z določili 44. člena ZDoh-2) ne vštevajo v davčno osnovo. Ti podatki so, skladno z drugim odstavkom 135. člena Zakona o delovnih razmerjih, prikazani tudi na plačilni listi zaposlenega. [..] več>

Kazalniki donosnosti

ČISTA DONOSNOST KAPITALA (ROE)

Kazalnik pove, koliko čistega dobička/izgube je ustvarjeno z denarno enoto vloženega kapitala. V primeru izkazane izgube je vrednost kazalnika negativna.Večja vrednost kazalnika pomeni boljšo poslovno uspešnost, vendar pa po drugi strani lahko boljši rezultat pomeni večje tveganje na račun velikega zadolževanja.

Čista dobičkovnost kapitala je s stališča lastnikov gospodarske družbe najpomembnejši in eden najpogosteje uporabljenih kazalnikov poslovne uspešnosti. Kazalnik pojasnjuje, kako uspešno upravlja poslovodstvo s premoženjem lastnikov. Pokaže, kliko čistega dobička je gospodarska družba dosegla na vsakih 100 evrov vloženega kapitala. GD je poslovno uspešnejša, če je vrednost tega kazalnika čim večja (pozitivna). Vendar pa višja vrednost kazalnika lahko pomeni tudi večje tveganje na račun velikega zadolževanja gospodarske družbe. Čista donosnost kapitala je namreč odvisna od sestave virov financiranja sredstev. ROE = 100 * čisti dobiček/ ((kapital tekočega leta + kapital preteklega leta)/2).

Čista donosnost kapitala 5,04 = 100*(AOP 070) 816,00/

((AOP 056 TL 16.600,00 + AOP 056 PL 15.784,00)/2)

ČISTA DONOSNOST SREDSTEV (ROA)

Ta kazalnik kaže, kako uspešno je poslovodstvo upravljalo s sredstvi. Razmerje pove, koliko čistega dobička oziroma čiste izgube je izkazanih na denarno enoto sredstev. Čim večja je vrednost kazalnika, tem uspešnejše je poslovanje. Kazalnik čiste donosnosti sredstev se lahko interpretira tudi kot zmnožek kazalnika proizvodnosti sredstev in čiste dobičkovnosti prihodkov. V primeru izkazane čiste izgube je vrednost kazalnika negativna.

Kazalnik kaže, kako uspešno je bilo poslovodstvo pri upravljanju sredstev. Kaže, koliko čista dobička oziroma čiste izgube je GD ugotovila na vsakih 100 evrov obstoječih sredstev, ne glede na to, kako so financirana. GD posluje uspešneje, če je vrednost tega kazalnika čim večja. Čista donosnost sredstev je zmnožek dveh drugih kazalnikov, izraženih v obliki razmerja, čiste dobičkovnosti prihodkov ter proizvodnosti sredstev: Večja kot je vrednost obeh kazalnikov večja je vrednost kazalnika čiste donosnosti sredstev. ROA = 100*čisti dobiček/((sredstva tekočega leta/sredstva preteklega leta)/2).

Čista donosnost sredstev 1,60 = 100*(AOP 070) 816,00/

((AOP 001 TL 52.070,00 + AOP 001 PL 49.952,00)/2)

Poročanje o najemnih pogodbah

GURS je vzpostavil Evidenco trga nepremičnin ETN, v katero morajo med drugim poročati tudi najemodajalci, in sicer do 15. v mesecu za sklenjene pogodbe in anekse v preteklem mesecu.

  [..] več>

Prenehanje družbe z neomejeno odgovornostjo

Gospodarska družba je pravna oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.

Družba z neomejeno odgovornostjo je osebna gospodarska družba dveh ali več oseb, ki za obveznosti družbe odgovarjajo z vsem svojim premoženjem. [..] več>

Še več poročanja v 2014

S 1.1.2014 začne veljati, da bo potrebno poročati podatke (preko eDavkov) o izplačanem dohodku iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. To pomeni, da bo potrebno poročati o prehrani, kilometrini, prevozu na delo, službenem potovanju, dnevnica,… [..] več>

Donatorstvo

Donatorstvo za razliko od posla sponzoriranja predstavlja drugačen odnos, saj se v nasprotju s sponzorstvom ne zahteva nikakršna nasprotna usluga (dajatev oz. storitev). Donator z namenom obdaritve (animus donandi) nameni določena sredstva, v zameno pa ne zahteva ničesar. Donatorji so torej osebe, ki darujejo premoženje (denar, pravice, stvari, storitve). Dejansko gre za darilno pogodbo obligacijskega prava. V našem Obligacijskem zakoniku jo urejajo členi 533-545. Gre torej za darovalce, ki obdarjencu namenijo neko pravico. Vsekakor gre za dvostranski pravni posel, ki pa je enostransko obvezen in neodplačen. [..] več>

Sponzorstvo

Ekonomsko ozadje sponzorstva je sledeče: v primeru sponzorstva gre za pogodbeno razmerje, v katerem se ena stranka (sponzor) obveže drugi stranki (sponzoriranec – npr. humanitarna ali dobrodelna organizacija) izročiti določena sredstva (npr. denarno nakazilo), druga stranka pa se prvi obveže v zameno za prejeta denarna sredstva opraviti določeno storitev (npr. oglaševanje, promocijo, marketinški projekt itd.) [..] več>