Donatorstvo

Donatorstvo za razliko od posla sponzoriranja predstavlja drugačen odnos, saj se v nasprotju s sponzorstvom ne zahteva nikakršna nasprotna usluga (dajatev oz. storitev). Donator z namenom obdaritve (animus donandi) nameni določena sredstva, v zameno pa ne zahteva ničesar. Donatorji so torej osebe, ki darujejo premoženje (denar, pravice, stvari, storitve). Dejansko gre za darilno pogodbo obligacijskega prava. V našem Obligacijskem zakoniku jo urejajo členi 533-545. Gre torej za darovalce, ki obdarjencu namenijo neko pravico. Vsekakor gre za dvostranski pravni posel, ki pa je enostransko obvezen in neodplačen.

Donacija se ne obravnava kot davčno priznan odhodek, ampak se pri donatorju darovana sredstva upoštevajo kot davčna olajšava. Ureditev davčnih olajšav za primere donatorstva določata Zakon o dohodnini (66. člen) oziroma Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (59. člen) (7), in sicer:

– donacija se prizna kot olajšava za sredstva, dana v denarju ali v naravi;
– donacija se prizna kot olajšava do zneska 0,3 % obdavčenega prihodka davčnega obdobja, če je dana za humanitarne, invalidske, socialno varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke in religiozne namene prejemnikom, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti;
– donacija se prizna kot dodatna olajšava do zneska 0,2 % obdavčenega prihodka, če je dana za kulturne namene in za takšna izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu in ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti.

(Če davčni zavezanec olajšave, ki se prizna do višine 0,2 % obdavčenega prihodka, ne more v celoti koristiti oziroma uveljaviti v letu izplačila donacije, lahko znesek neizkoriščene olajšave prenese in koristi v naslednjih treh davčnih obdobjih.)

Sredstva donacij, dana neposredno posameznim osebam ali podjetjem, se ne priznavajo kot olajšava.