Preprečevanje dela na črno FURS

Finančna uprava RS bo od 18. 8. 2014 nadzirala zaposlovanje in delo na črno v skladu z sprejeto zakonodajo. Z aktivnostmi informiranja želijo ljudi osvestiti o posledicah dela in zaposlovanja na črno, z aktivnostmi nadzora želijo omejiti pojavnost zaposlovanja in dela na črno. Veliko pozornost bodo zato namenili vsem prejetim prijavam in s prisotnostjo na terenu dosegali oba zastavljena cilja. [..] več>

Kazalniki donosnosti

ČISTA DONOSNOST KAPITALA (ROE)

Kazalnik pove, koliko čistega dobička/izgube je ustvarjeno z denarno enoto vloženega kapitala. V primeru izkazane izgube je vrednost kazalnika negativna.Večja vrednost kazalnika pomeni boljšo poslovno uspešnost, vendar pa po drugi strani lahko boljši rezultat pomeni večje tveganje na račun velikega zadolževanja.

Čista dobičkovnost kapitala je s stališča lastnikov gospodarske družbe najpomembnejši in eden najpogosteje uporabljenih kazalnikov poslovne uspešnosti. Kazalnik pojasnjuje, kako uspešno upravlja poslovodstvo s premoženjem lastnikov. Pokaže, kliko čistega dobička je gospodarska družba dosegla na vsakih 100 evrov vloženega kapitala. GD je poslovno uspešnejša, če je vrednost tega kazalnika čim večja (pozitivna). Vendar pa višja vrednost kazalnika lahko pomeni tudi večje tveganje na račun velikega zadolževanja gospodarske družbe. Čista donosnost kapitala je namreč odvisna od sestave virov financiranja sredstev. ROE = 100 * čisti dobiček/ ((kapital tekočega leta + kapital preteklega leta)/2).

Čista donosnost kapitala 5,04 = 100*(AOP 070) 816,00/

((AOP 056 TL 16.600,00 + AOP 056 PL 15.784,00)/2)

ČISTA DONOSNOST SREDSTEV (ROA)

Ta kazalnik kaže, kako uspešno je poslovodstvo upravljalo s sredstvi. Razmerje pove, koliko čistega dobička oziroma čiste izgube je izkazanih na denarno enoto sredstev. Čim večja je vrednost kazalnika, tem uspešnejše je poslovanje. Kazalnik čiste donosnosti sredstev se lahko interpretira tudi kot zmnožek kazalnika proizvodnosti sredstev in čiste dobičkovnosti prihodkov. V primeru izkazane čiste izgube je vrednost kazalnika negativna.

Kazalnik kaže, kako uspešno je bilo poslovodstvo pri upravljanju sredstev. Kaže, koliko čista dobička oziroma čiste izgube je GD ugotovila na vsakih 100 evrov obstoječih sredstev, ne glede na to, kako so financirana. GD posluje uspešneje, če je vrednost tega kazalnika čim večja. Čista donosnost sredstev je zmnožek dveh drugih kazalnikov, izraženih v obliki razmerja, čiste dobičkovnosti prihodkov ter proizvodnosti sredstev: Večja kot je vrednost obeh kazalnikov večja je vrednost kazalnika čiste donosnosti sredstev. ROA = 100*čisti dobiček/((sredstva tekočega leta/sredstva preteklega leta)/2).

Čista donosnost sredstev 1,60 = 100*(AOP 070) 816,00/

((AOP 001 TL 52.070,00 + AOP 001 PL 49.952,00)/2)

Poročanje o najemnih pogodbah

GURS je vzpostavil Evidenco trga nepremičnin ETN, v katero morajo med drugim poročati tudi najemodajalci, in sicer do 15. v mesecu za sklenjene pogodbe in anekse v preteklem mesecu.

  [..] več>

Prenehanje družbe z neomejeno odgovornostjo

Gospodarska družba je pravna oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.

Družba z neomejeno odgovornostjo je osebna gospodarska družba dveh ali več oseb, ki za obveznosti družbe odgovarjajo z vsem svojim premoženjem. [..] več>

Še več poročanja v 2014

S 1.1.2014 začne veljati, da bo potrebno poročati podatke (preko eDavkov) o izplačanem dohodku iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. To pomeni, da bo potrebno poročati o prehrani, kilometrini, prevozu na delo, službenem potovanju, dnevnica,… [..] več>